Nyhetsbrev 2, 2023

Vårstädning

Söndagen den 14 maj kommer den årliga vårstädningen äga rum. Vi träffas kl. 10.00 på lekplatsen Duvedsvägen 7 och räknar med att hålla på ett par timmar. Arbeten som vi brukar utföra på städdagen är städning och ansning av utemiljön, städning av källar- och cykelutrymmen m.m.

Container kommer som vanligt att finnas tillgänglig vid Duvedsvägen 5 där ni kan bli av med era grovsopor. Container kommer att finnas på plats från fredagen den 12 till söndagen den 14 maj. Observera att elektronik och el-apparater samt miljöfarligt avfall såsom färgburkar inte får slängas i containern. Detta måste ni själva åka med till återvinningscentralen i Bromma eller Lövsta.

Städdagen avslutas i vanlig ordning med korvgrillning på lekplatsen. Korven är som vanligt sponsrad av Länsförsäkringar.

Styrelsen vill gärna ha era idéer på andra göromål än de ovan angivna. Sånt som ni skulle vilja utföra för att förbättra boendemiljön i föreningen. Skicka in era förslag på styrelsemailen så sammanställer vi dessa och vid behov anskaffar verktyg eller material för ändamålen.

Bostadsrättsförsäkringen

Styrelsen påminner om att föreningen betalar kollektivt för samtliga medlemmar det särskilda bostadsrättstillägget till hemförsäkring. Denna försäkring täcker skador i er lägenhet som ni enligt stadgarna har underhållsskyldighet att hålla i skick. Har ni behov av att utnyttja försäkringen, kontakta styrelsen för kontaktuppgifter.

Insamling matavfall och resterade hushållssopor

Från 1 januari blev det obligatoriskt att samla in matavfall separerat från övriga hushållssopor. Styrelsen har med anledning av detta därför beslutat att köpa in nya sopskåp där det kommer att bli en särskild lucka att stoppa matavfallet. Troligen kommer matavfallet kunna lämnas från 1 juni, vi återkommer med er info om starten. Innan detta ska också platserna för de nya skåpen iordningställas, sopnedkast på Härjedalsgatan 39 och 41 plomberas. Kommunen kommer gratis att tillhandahålla särskilda avfallspåsar för matavfall som vid behov ska kunna hämtas i det lilla rummet utanför tvättstugan.

Nyplantering av körsbärsträd

Som ni säkert märkt så har det fällts och tagits bort 3 stycken Rosenhagtornsträd mellan punkthusen. Dessa ska ersättas med nya träd samt ytterligare ett antal träd som ska planteras fördelat på föreningens grönytor.

Gräsmattor

Gräsmattor som förra året tog stryk på grund av schaktningsarbeten ska iordningställas nu i vår så att dom blir gröna och fina till sommaren.

Anmälningsplikt vid renovering

Den 1 januari 2023 trädde en ny lag för bostadsrätter i kraft. Den största förändringen för dig som bostadsrättshavare är att din rätt att bygga om i lägenheten begränsas. Redan tidigare har du behövt styrelsens tillstånd för att få lov att göra vissa renoveringar men nu blir det fler ändringar som kräver tillstånd. Ska du renovera kök eller badrum är det i princip alltid tillståndspliktigt. Samma sak om du vill göra ingrepp i en bärande vägg.

Alla ändringar som kräver tillstånd listas i bostadsrättslagens 7 kapitel, 7 paragrafen: Installation eller ändring av ledningar för avlopp, värme eller vatten Installation eller ändring av anordning för ventilation Ingrepp i en bärande konstruktion och annan väsentlig förändring av lägenheten
Ändringar som påverkar ventilationen och brandskyddet är nya inslag. Numera måste du alltså fråga föreningens styrelse om lov om du vill montera en ny köksfläkt.

Tillfråga alltid styrelsen innan du startar din renovering!

Nya stadgar

Den 1 januari 2023 trädde en ny lag för bostadsrätter i kraft. Med anledning av detta kommer styrelsen ta fram förslag på nya stadgar anpassade till den nya lagen. Vi hoppas detta ska vara klart till årsstämman i december för ett första godkännande. Reglerna kräver därefter en extra stämma som vi hoppas kan genomföras i början av 2024 innan de nya stadgarna kan antas.

Planering inför fönster och fasadrenovering

Styrelsen håller med utvärdering av offerter från presumtiva konsulter som ska driva detta stora omfattande arbete. Senast i maj ska vi att kontrakterat en konsult. Denna ska sedan hantera besiktningar, bygglov, ta fram rambeskrivningar och förfrågningsunderlag. Styrelsen återkommer i höst med en trolig tidsplan för renoveringen och dess arbeten.

Budget och ökade kostnader

På styrelsemötet i april ska styrelsen besluta om kommande år budget. Som ni har kännedom om så har räntehöjningar och alla andra stora kostnadsökningar såsom el och fjärrvärme, sophämtning m.fl. drabbat föreningen. Styrelsen återkommer med beslut om avgiftshöjning i slutet av april.

Vi finns på Facebook!

Glöm inte att följa oss – https://www.facebook.com/groups/987321472209337/