Nyhetsbrev 3, 2024

Årsavgiften

Styrelsen vill på detta sätt informera om den stora höjning av årsavgiften som vi nödsakats besluta om för budgeten avseende verksamhetsåret 2024-2025

Föreningen har ett konstaterat underhållsbehov som är av omfattande art. Vi bygger således på oss en underhållsskuld som behöver åtgärdas.

Bostadsrättsföreningars huvudsakliga inkomst kommer av intäkterna från årsavgifterna.

Ränteläget har också förändrats de senaste åren samt att taxebundna kostnader ökat, därav höjningen. Styrelsens uppdrag är att jobba för en god ekonomi på lång sikt i bostadsrättsföreningen Hektografen 2.

Med anledning av ovanstående har styrelsen beslutat att projektet med fasad och fönsterrenoveringen skjuts på framtiden utifrån det försämrade budgetläget och de kostnader projekteringen visade på.

När projekteringsplanen är klar, kommer styrelsen att ta fram en ny underhållsplan som utgår från vad man kommit fram till i projekteringplanen och på så sätt få en säkrare kontroll över kostnaderna. Med den kan vi vara startklara för bygglovsansökningar på åtgärder som vi ser att vi har ekonomi att utföra.

Det kommer inte att lämnas in några ansökningar om bygglov förrän den dagen då produktionen skall påbörjas.

För att vi ska kunna utföra de kommande underhållsåtgärderna som måste utföras inom ett antal år måste vi fondera mer pengar för att ha råd att utföra dessa arbeten.

Extra stämma

Vid den extra stämman som ägde rum den 27 maj togs beslut att antaga de nya stadgarna, fortsättningen följer med ytterligare godkännande på den ordinarie årsstämman i december.

Vidare togs beslut om delar av kommande underhållsarbeten avseende fönster

Stämmoprotokoll kommer snart finnas att läsa på hemsidan.

Hyreslägenheter

Två stycken hyresrätter har lämnats över till föreningen för ombildning till bostadsrätter och som styrelsen kommer att lämna dessa till mäklare till försäljning.